Tværsektorielle og kommunale styregrupper

Det følgende organisationsdiagram viser referenceforholdene mellem de tværsektorielle styregrupper og de kommunale styregrupper samt sammenhængen til det politiske niveau. En nærmere beskrivelse af styregrupperne og de politiske udvalg fremgår efter organisationsdiagrammet - se herunder.

Ny administrativ organisering

Organisering af det tværgående samarbejde på sundheds-, social-, og psykiatriområdet


De fælleskommunale styregrupper på sundheds- og socialområdet har i forbindelse med den nye valgperiode optimeret samarbejdsstrukturen. Det været væsentligt at sikre, at samarbejdsstrukturen understøtter væsentlige nationale tiltag, fx den kommende sundhedsreform, aftale om nærhed og sammenhæng (sundhedsklynger), 10-årsplan for psykiatrien samt forventede tiltag på det specialiserede socialområde.

Synergi mellem områderne

Kommunerne har derfor fokus på at sikre bedst mulig synergi mellem sundheds-, social-, og psykiatriområdet samt bedre anvendelse af direktørressourcerne med henblik på bedst muligt at forberede os på de kommende tiltag – både i det kommunale og det tværsektorielle samarbejde i Midtjylland

Organisering af samarbejdet

Ændringerne i den administrative samarbejdsstruktur betyder, at

 • Den Kommunale Styregruppe på sundhedsområdet (KOSU) udvides til at omfatte sundhedsdirektørerne fra alle 19 midtjyske kommuner. Som følge heraf nedlægges Den Kommunale Sundhedsstrategiske gruppe (DKS).

 • Der etableres et nyt tværsektorielt forum ved navn Psykiatriforum med repræsentation fra alle 19 midtjyske kommuner, Region Midtjylland samt PLO-Midtjylland. Psykiatriforum er et strategisk forum, der skal drøfte og sætte retning for psykiatrien i Midtjylland. Som følge heraf nedlægges Styregruppen for Alliancen om den nære psykiatri.

 • Chefforum for Sundheds- og Ældrechefer nedlægges (med mulighed for genetablering), da den praktiske udmøntning af sundhedsaftalen fokuseres i klyngesamarbejdet.

 • Møderne i de kommunale og tværsektorielle styregrupper samles på én mødedag i kvartalet. Mødekalenderen fremgår af dette link.

 

Formandskabet

KD-Net har for den kommende valgperiode besluttet, at

 • KOSU-formandskabet udgøres af kommunaldirektøren i Viborg Kommune (formand) samt sundhedsdirektørerne fra Herning og Viborg kommuner (næstformænd).

 

 • KOSU-formanden er kommunal medformand i Sundhedsstyregruppen samt Psykiatriforum.

 

 • De kommunale repræsentanter i Sundhedsstyregruppen udgøres af sundhedsdirektørerne fra de fem kommuner med akuthospitaler (Herning, Viborg, Randers, Horsens og Aarhus kommuner) samt KOSU-formanden.

 

 • Den Administrative Styregruppe for Social- og Specialundervisningsområdet (DASSOS) bevares i sin nuværende form med repræsentation af socialdirektørerne fra alle 19 midtjyske kommuner. DASSOS-formanden er kommunaldirektøren i Struer Kommune.

Sundhedskoordinationsudvalget

Udvalget sætter politisk retning og mål for sundhedsaftalen og træffer de overordnede beslutninger for sundhedsaftalesamarbejdet og for den overordnede implementering af sundhedsaftalen. Sundhedskoordinationsudvalget indstiller bl.a. samarbejdsaftaler til godkendelse og implementering i kommunerne og regionen.

Sundhedskoordinationsudvalget holder møder fire gange årligt. Ved behov, kan der laves skriftlige orienteringer og godkendelser mellem møderne.

Praksisplanudvalget

Udvalget udarbejder en praksisplan, som udstikker de overordnede rammer for opgavevaretagelsen i almen praksis. Praksisplanudvalget udarbejder underliggende aftaler for de opgaver, som almen praksis jf. sundhedsaftalen forpligtes til at udføre.

Praksisplanudvalget holder fire årlige møder. Ved behov, kan der laves skriftlige orienteringer og godkendelser mellem møderne.

Sammenlægning af de to udvalg

Sundhedskoordinationsudvalget og Praksisplanudvalget er i Midtjylland lagt sammen som følge af ’Aftale om nærhed og sammenhæng. Sammenlægningen af de to udvalg betyder i praksis, at det er den samme repræsentation i udvalgene og møderne afholdes i sammenhæng med hinanden, indtil bekendtgørelse som følge af ’Aftale om nærhed og sammenhæng’ træder i kraft.   Derfor er repræsentationen i begge udvalg som følgende:

 • Regionsrådsformanden (formand)
 • Borgmester fra Viborg Kommune (næstformand udpeget af KKR)
 • Borgmestre fra de fem kommuner med akuthospitaler (Viborg, Aarhus, Horsens, Randers og Herning kommuner)
 • Fire regionsrådsmedlemmer

Kommunekontaktrådet (KKR) i Region Midtjylland er et politisk udvalg med følgende repræsentation:
- De 19 borgmestre fra de midtjyske kommuner
- 16 yderligere kommunalbestyrelsesmedlemmer.

KKR har til formål at arbejde for at fremme kommunernes fælles interesser i forhold til regionerne samt at varetage opgaver af fælles interesse for kommunerne i området. KKR har til opgave drøfte, fastsætte fælles linjer og koordinere kommunernes regionalpolitiske indsats. KKR mødes fem gange om året, men der kan indkaldes til ekstraordinære møder ved behov.

Kommunaldirektørnetværket (KD-Net) er et kommunalt administrativt netværk med følgende repræsentation:

 • De 19 kommunaldirektører i Midtjylland
 • Regionsdirektør fra Region Midtjylland deltager som udgangspunkt i ordinære møder eller dele heraf
 • Formandskab består af kommunaldirektører fra KKR formands- og næstformandskommuner

 

Det er kommunaldirektørnetværkets opgave at være dagsordenssættende i forhold til det regionalpolitiske felt. Det gælder med hensyn til sundhed, social- og psykiatriområdet, planlægning, erhvervsudvikling, infrastruktur og kollektiv trafik, beskæftigelsesområdet og andre temaer af regionalpolitisk interesse.

KD-Net er med til at belyse, koordinere og påvirke de regionale temaer. KD-Net står for udpegningen af administrative ledere og medarbejdere til styregrupper, arbejdsgrupper eller sekretariatsfunktion i tilknytning til de forskellige regionale udvalg, som KKR udpeger politiske repræsentanter til fx sundhedskoordinationsudvalget, erhvervshuset, bestyrelsen for trafikselskab mv. KD-Net mødes fem gange om året, men der kan indkaldes til ekstraordinære møder ved behov.

Sundhedsstyregruppen sætter på baggrund af de politiske mål administrativ strategisk retning for sundhedsaftalesamarbejdet og implementering af sundhedsaftalen. Sundhedsstyregruppen igangsætter udarbejdelse af fælles aftaler og udviklingsopgaver, herunder uddelegerer opgaver til klynger og nedsætter midlertidige arbejdsgrupper. Sundhedsstyregruppen behandler sager af væsentlig økonomisk, organisatorisk eller kvalitetsmæssig betydning herunder spredning af initiativer. Sundhedsstyregruppen forbereder sager til Sundhedskoordinationsudvalget. Sundhedsstyregruppen har årligt mødes fire gange om året, men der kan indkaldes til ekstraordinære møder ved behov.

Herudover kan der ved behov laves orienteringer og godkendelser mellem møderne.

 

Læs mere om Sundhedstyregruppen her

Den Kommunale Styregruppe på sundhedsområdet (KOSU) er et kommunalt administrativt forum med følgende repræsentation:
- Alle sundhedsdirektører fra de 19 midtjyske kommuner.
- KOSU-formand (kommunaldirektør udpeget af KD-net).

Formål

KOSU drøfter sager på sundhedsområdet, der har strategisk og økonomisk betydning for de 19 kommuner i Midtjylland. KOSU’s opgaver består i at være proaktive på sundhedsområdet og bidrage til at sætte dagsordenen for drøftelser mellem kommuner, region og praksisområdet, herunder rejse sager til sundhedsstyregruppen og Sundhedskoordinationsudvalget, sikre vidensdeling på sundhedsområdet mellem de 19 midtjyske kommuner samt udpege repræsentanter til regionale og nationale fora og arbejdsgrupper på sundhedsområdet.

KOSU mødes fire gange om året, men der kan indkaldes til ekstraordinære møder ved behov

Den Administrative Styregruppe for Social- og Specialundervisnings-området (DASSOS) er et kommunalt administrativt forum med følgende repræsentation:
- Alle sundhedsdirektører fra de 19 midtjyske kommuner.
- DASSOS-formand (kommunaldirektør udpeget af KD-net.

Koordination

DASSOS varetager den tværkommunale/regionale koordination i sager af væsentlig strategisk, økonomisk og kvalitetsmæssig betydning for udviklingen af socialområdet samt forbereder sager af socialpolitisk interesse til KD-net og KKR.

Rammeaftale på det specialiserede social- og specialundervisningsområde

Det er DASSOS’ opgave at skabe rammer og retning for koordinering, udvikling og samarbejde på det specialiserede socialområde samt udarbejde rammeaftale om samarbejdet på det specialiserede social- og specialundervisningsområde.

Formålet med rammeaftalen er at sikre fælles principper for styring og udvikling af det sociale område på tværs af kommuner og region.

DASSOS er repræsenteret af alle socialdirektører fra de 19 midtjyske kommuner. DASSOS mødes fire gange om året, men der kan indkaldes til ekstraordinære møder ved behov.

 

Læs mere om DASSOS her

Varetage det lokale samarbejde

Klyngerne varetager det lokale samarbejde om sundhedsaftalerne, hvor de nærliggende kommuner, hospitaler og almen praksis mødes. Klyngerne har en central rolle i forhold til udvikling og afprøvning af nye tværsektorielle løsninger med henblik på spredning til hele regionen.

Implementering af samarbejdsaftaler

Klyngerne udvikler og afprøver på opdrag fra Sundhedsstyregruppen eller eget initiativ løsninger på en given udfordring. Desuden står klyngerne for at implementere de samarbejdsaftaler, der indgås i regi af Sundhedskoordinationsudvalget. Derudover kan klyngerne vælge at prioritere andre områder og tiltag inden for sundhedsaftalen og de nationale mål.

Klyngerne er organiseret forskelligt og mødes med forskellige kadencer afhængigt af det lokale behov.

Læs mere om klyngerne her

Sundhedsaftalesekretariatet er et tværsektorielt sekretariat med følgende repræsentation:

 • Leder af Fælleskommunalt Social- og Sundhedssekretariat (medformand)
 • Kontorchef for Sundhedsplanlægning, Region Midtjylland (medformand)
 • Fire konsulenter fra Fælleskommunalt Social- og Sundhedssekretariat
 • To konsulenter fra Sundhedsplanlægning, Region Midtjylland
 • To konsulenter fra Koncern Kvalitet, Region Midtjylland

Tværgående koordinering

Sundhedsaftalesekretariatet varetager den tværgående koordinering og udmøntning af indsatser og udviklingstiltag i regi af sundhedsaftalen. Sundhedsaftalesekretariatet sikrer koordinering og igangsætning af opgaver i regi af sundhedsaftalen, herunder udarbejdelse af kommissorier og udpegninger til midlertidige arbejdsgrupper. Sekretariatet skal desuden sikre, at de relevante sager bringes ind i Sundhedsstyregruppen og Sundhedskoordinationsudvalget, samt at der tilvejebringes et tilstrækkeligt beslutningsgrundlag.

Understøtter opfølgning på indsatser

Herudover skal Sundhedsaftalesekretariatet understøtte monitorering, kvalitets- og økonomiopfølgning af de enkelte indsatser samt den generelle afrapportering på sundhedsaftalen.

Sundhedsaftalesekretariatet mødes cirka én gang om måneden.