Standardkontrakter til brug for det specialiserede social- og undervisningsområde

Der er udarbejdet skabeloner til standardkontrakter på voksenområdet og på børneområdet for henholdsvis tilbud indenfor rammeaftalerne (kommunale og regionale tilbud) og tilbud udenfor rammeaftalesamarbejdet (typisk private og selvejende tilbud). Skabelonerne er ledsaget af en vejledning.

Skabelonerne er udarbejdet af en arbejdsgruppe med deltagelse fra hvert KKR. Skabelonerne har desuden været drøftet med LOS, Selveje Danmark og Dansk Erhverv.

DASSOS har på møde november 2023 bakket op om, at de midtjyske kommuner og region benytter standardkontrakterne på alle nye kontraktindgåelser i forbindelse med køb og salg af ydelser og indsatser på voksenområdet.

Standardkontrakter status november 2023

KL har i samarbejde med rammeaftalesekretariaterne og en kommunal arbejdsgruppe gennemført en evaluering af standardkontrakterne på det specialiserede voksenområde. På baggrund af evalueringen er kontrakterne blevet justeret til en version 2.0.

De væsentligste ændringer er:

  • Afregningsfrister: I kontrakten målrettet indsatser uden for rammeaftalen er er der, i den nye version, mulighed for at køber sammen med leverandøren kan aftale, om afregning sker forud eller bagud. Det er desuden i vejledningen fremhævet, at afregningsfristen max kan være 30 dage efter modtaget faktura (jf. rentelovens § 3b)
  • Regulering af takster: I kontrakten målrettet indsatser uden for rammeaftalen er det præciseret, at den sats, der skal anvendes til den automatiske fremskrivning af takster, er pl satsen fra sidste indgåede økonomiaftale.
  • Manglende levering af indsats: Punktet er simplificeret bl.a. ved at henvise til de almindelige regler i dansk ret.
  • Erstatningspligt: Punktet om erstatningspligt udgår, da der vurderes at være omfattet af punktet om manglende levering
  • Forsikringsforhold: Kontrakten er her forenklet for at sikre at kontrakten ikke forpligter parterne ud af, hvad der er hjemmel til. Lovgivningen er på dette punkt tvetydig, hvorfor kontrakten ikke kan omfatte præcise forpligtelser. Når lovgivningen bliver præciseret, vil der være grund til at justere kontrakten.
  • Udarbejdelse af boligdokument ved § 108: Kontrakten er rettet, så det nu fremgår, at det er købers ansvar at udarbejde boligdokument. Leverandøren er forpligtet til at levere de nødvendige oplysninger.

De reviderede versioner 2.0 af standardkontrakter og vejledning kan findes her:

Standardkontrakter (kl.dk)

Standardkontrakter på børne - og ungeområdet

KL har i fællesskab med kommunale repræsentanter samt repræsentant fra rammeaftale-sekretariaterne udarbejdet standardkontrakter på det udsatte børn- og ungeområde.

KL anbefaler, at kontrakten anvendes i forbindelse med alle nye køb på det udsatte børne- og ungeområde både mellem kommuner og mellem kommuner og regioner og private tilbud.

KL beskriver, at formålet med standardkontrakten er at skabe et sikkert, genkendeligt og juridisk bindende grundlag for samarbejdet mellem to parter omkring et konkret køb. Der findes en kontraktskabelon målrettet tilbud, som er omfattet af en rammeaftale på det sociale børneområde (kommunale og regionale tilbud), og en kontraktskabelon målrettet tilbud på børneområdet, som ikke er omfattet af en rammeaftale (typisk private og selvejende tilbud).

Kontrakterne på børn- og ungeområdet kan findes her:

Standardkontrakter på det udsatte børne- og ungeområde (kl.dk)

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Spørgsmål til standardkontrakten kan rettes til

Thorbjørn Aagaard Nielsen konsulent, Fælleskommunalt Social- og sundhedssekretariat, Tlf.: 2112 5178 eller mail til takst@viborg.dk

Anne Marie Thyrring jurist, Faglig Understøttelse og Kvalitet Aarhus kommune,
Tlf.: 5157 5815 eller mail til amth@aarhus.dk