Den Administrative Styregruppe for Social- og Specialundervisnings-området (DASSOS) er det øverste administrative organ i det fælleskommunale- og regionale samarbejde på socialområdet.

De centrale opgaver

  • Varetage tværkommunal/regional koordination i sager af væsentlig strategisk, økonomisk, organisatorisk eller kvalitetsmæssig betydning for udviklingen af socialområdet
  • Forberede sager af socialpolitisk interesse til KD-net og KKR
  • Skabe rammer og retning for koordinering, udvikling og samarbejde på det specialiserede socialområde
  • Sikre strategisk fokus på rammeaftalens fælles udviklingsområder
  • Igangsætte fælles analyser og udviklingsopgaver, som kan styrke udviklingen af socialområdet på tværs af kommuner og region
  • Sikre tæt kobling og sammenhæng til det tværsektorielle samarbejde på sundhedsområdet og beskæftigelsesområdet, så der sikres øget koordinering på de områder, hvor der er fælles opgavevaretagelse (fx psykiatriområdet og hjerneskadeområdet

DASSOS består 1 direktør/chef fra hver af de 19 midtjyske kommuner samt en ledelsesrepræsentant fra Region Midtjylland.

DASSOS formand udpeges af KD-net, mens de øvrige repræsentanter udpeges af den enkelte kommune/regionen.

DASSOS mødes hvert kvartal.